Statut

STATUT

 AMATORSKI KLUB SPORTOWY
„ZAGNAŃSK BIEGA”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Amatorski Klub Sportowy „Zagnańsk Biega” zwany w dalszej części statutu Klubem.
2. Klub może używać skróconej nazwy AKS „Zagnańsk Biega” lub „Zagnańsk Biega”.
3. Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§2

1. Klub jest zawiązany na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną.
2. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. Siedzibą klubu jest Gmina Zagnańsk.
4. Klub swoim działaniem obejmuje teren Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Klub może prowadzić swoją działalność poza granicami kraju.

§3

1. Klub może używać pieczęci, odznak oraz indywidualnych znaków graficznych zgodnie z przepisami. Wzory ustala Zarząd Klubu.
2. Klub może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym profilu działania, szkołami, klubami sportowymi.
3. Działalność Klubu opiera się wyłącznie na pracy społecznej członków.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§4

1. Celem Klubu jest:

1) Krzewienie kultury fizycznej, w szczególności sportu na terenie działania klubu,
2) Działanie na rzecz sportu i kultury fizycznej, w tym także na rzecz rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej,
3) Popularyzacja biegów wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także aktywności sportowej wśród osób niepełnosprawnych,
4) Prowadzenie działalności społecznej i charytatywnej,
5) Profilaktyka i promocja zdrowia,
6) Kształtowania pozytywnego modelu spędzania wolnego czasu, propagowanie zdrowego stylu życia, sprzyjającego rozwojowi dzieci i młodzieży.

§5

2. Klub realizuje cele określone w §4 zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez:

1) Uczestniczenie w zawodach sportowych rangi lokalnej, krajowej i międzynarodowej,
2) Wspomaganie działań mających na celu tworzenie dogodnych warunków do uprawiania sportu,
3) Angażowanie mieszkańców Gminy do różnorodnych form aktywności ruchowej, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
4) Organizowanie wyjazdów na imprezy sportowe i rekreacyjne, szkolenia, konferencje na terenie kraju i za granicą,
5) Organizowanie sekcji sportowych,
6) Organizowanie wspólnych treningów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych,
7) Organizowanie wycieczek i obozów rekreacyjno- sportowych dla dzieci i młodzieży,
8) Prowadzenie zajęć z zakresu promocji zdrowia i kultury fizycznej,
9) Współpracę z jednostkami administracji publicznej,
10) Realizowanie zleconych zadań publicznych, z zakresu kultury fizycznej i sportu,
11) Podejmowanie wszelkich innych działań służących realizacji celów statutowych.

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§6

1. Członkowie Klubu dzielą się na:

1) Zwyczajnych,
2) Uczestników,
3) Wspierających,
4) Honorowych.

§7

1. Członkiem Zwyczajnym Klubu może być osoba popierająca cele statutowe i pragnąca w nim działać w wieku powyżej 16 lat.
2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji zaopiniowanej pozytywnie przez dwóch członków Klubu oraz po podjęciu uchwały Zarządu o przyjęciu kandydata w poczet członków.
3. Członkowie małoletni w wieku od 16 do 18 lat, posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego. Mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie zarządu klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. Cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania może być członkiem Klubu na zasadach ogólnych.

§8

1. Członkowie Zwyczajni mają prawo:

1) Czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach władz Klubu,
2) Korzystania z wszelkich form działalności Klubu,
3) Noszenia symboli Klubu,
4) Zgłaszania wniosków do Zarządu na temat działalności Klubu,
5) Uzyskiwania informacji od organów Klubu dotyczących ich działalności,
6) Odwoływania się od postanowień Klubu.

§9

1. Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:

1) Brania udziału w działalności Klubu i realizacji jego celów,
2) Przestrzegania statutu i uchwał władz Klubu,
3) Dbania o mienie Klubu,
4) Zachowania postawy godnej członka Klubu i sportowca,
5) Regularnego opłacania składek.

§10

1. Członkiem Uczestnikiem Klubu może być osoba popierająca cele statutowe i pragnąca w nim działać w wieku poniżej 16 lat.
2. Członkiem Uczestnikiem Klubu staje się po złożeniu pisemnej deklaracji zaopiniowanej przez dwóch członków Klubu, pisemnej zgody prawnego opiekuna na wstąpienie do Klubu oraz podjęciu uchwały Zarządu o przyjęciu Kandydata w poczet członków.
3. Członkowie małoletni w wieku poniżej 16 lat, posiadają wszystkie prawa i obowiązki Członka Zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. W dniu uzyskania 16 lat Członek Uczestnik staje się automatycznie Członkiem Zwyczajnym i nabywa wszelkich praw Członka Zwyczajnego, nie jest wymagana stosowna uchwała Zarządu Klubu.

§11

1. Członkiem Wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna lub prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów klubu.
2. Członkiem Wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i na podstawie uchwały Zarządu Klubu.
3. Członek Wspierający, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego.
4. Członek Wspierający zobowiązany jest do wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.
5. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.

§12

1. Członkiem Honorowym Klubu może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu.
2. Członkowie Honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu lub wniosek 10 członków Klubu.
3. Członkowie Honorowi posiadają wszelkie prawa i obowiązki Członków Zwyczajnych, z wyłączeniem obowiązku opłacania składek członkowskich.

§13

1. Utrata członkostwa następuje w skutek:

1) Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce zarządu,
2) Wykluczenia przez Zarząd Klubu,
3) Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4) Utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
5) Zalegania z opłatą składki członkowskiej.

§14

Od uchwały Zarządu w sprawie nieprzyjęcia w poczet członków lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członów w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna i władze Klubu

§15

1. Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Klubu,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się, w zależności od uchwały Walnego Zebrania, w głosowaniu jawnym lub tajnym, według zatwierdzonego regulaminu obrad.
3. Członkowie władz Klubu pełnią swoje funkcje społecznie, nie przysługuje im wynagrodzenie ani zwrot kosztów.
4. Jeżeli szczegółowe postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania.

Walne Zebranie Członków
§16

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. W trakcie trwania kadencji władz Klubu, Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się jako sprawozdawcze raz na rok, a jako sprawozdawczo – wyborcze raz na 4 lata.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Klubu, Zarząd Klubu zobowiązany jest powiadomić wszystkich członków na piśmie lub drogą elektroniczną (email) w terminie nie krótszym niż 14 dni przed terminem zebrania.

§17

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:

1) Uchwalanie ogólnych kierunków działalności organizacyjno – merytorycznej i finansowej Klubu,
2) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Klubu,
3) Dokonywanie wyboru Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) Udzielanie ustępującemu Zarządowi Klubu absolutorium – na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian statutu i rozwiązania się Klubu,
6) Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd Klubu lub członków, a dotyczących działalności Klubu.

§18

1. W Walnym Zebraniu Członków Klubu z głosem stanowiącym biorą udział:

1) Członkowie Zwyczajni,
2) Członkowie Honorowi,

2. W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział z głosem doradczym:

1) Członkowie Wspierający,
2) Członkowie Uczestnicy,
3) Zaproszeni goście przez Zarząd Klubu.

§19

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Klubu:

1) Z własnej inicjatywy,
2) Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) Na wniosek co najmniej jednej trzeciej ogółu Członków Zwyczajnych.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Klubu najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.
3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością oddanych głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Klubu uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw dotyczących zmian Statutu, wyboru i odwołania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków tych władz.
4. W przypadku braku wymaganego quorum obecności, o którym mowa w §19 pkt. 3, Walne Zebranie zwoływane jest w drugim terminie, tj. trzydzieści minut po jego pierwszym terminie. Walne Zebranie zwoływane w drugim terminie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania członków Klubu.

Zarząd Klubu
§20

1. Zarząd Klubu składa się z 4-7 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, 0-3 Członków Zarządu, Skarbnika oraz Sekretarza.
2. Skład liczbowy Zarządu Klubu na daną kadencję uchwala Walne Zebranie Członków.
3. W razie powstania wakatu w składzie Zarządu Klubu w trakcie kadencji przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 członków Zarządu Klubu pochodzących z wyboru.

§21

1. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

1) Kierowanie całokształtem Klubu zgodnie ze statutem,
2) Składanie sprawozdań z działalności Klubu na Walnym Zebraniu Członków,
3) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
4) Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
5) Zarządzanie majątkiem i finansami Klubu zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania Członków w oparciu o obowiązujące przepisy,
6) Powoływanie i rozwiązywanie sekcji klubowych,
7) Uchwalanie wytycznych dla poszczególnych sekcji sportowych,
8) Zatwierdzanie planów działania sekcji oraz ich budżetów,
9) Podejmowanie uchwał w sprawach przynależności Klubu do związków sportowych,
10) Ustalanie i zatwierdzanie regulaminów dotyczących pracy Zarządu Klubu, wysokości oraz trybu opłacania składek członkowskich,
11) Przyjmowanie i skreślanie członków oraz ich wykluczanie,
12) Udzielanie wyróżnień,
13) Uchwalania wzorów odznak organizacyjnych, strojów sportowych, dokumentacji wewnętrznej i używanych pieczęci,
14) Rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle działalności Klubu.

§22

1. Posiedzenie Zarządu Klubu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
3. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział – z głosem doradczym – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej oraz osoby zaproszone przez członków Zarządu.

Komisja Rewizyjna Klubu
§23

1. Komisja Rewizyjna Klubu jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad Klubem.
2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Klubu trwa 4 lata.

§24

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Klubu należy:
1) Kontrola bieżącej pracy Klubu,
2) Występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądanie wyjaśnień,
3) Zwołanie w razie uzasadnionej potrzeby posiedzenia Zarządu,
4) Rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań.

Rozdział IV
Wyróżnienia i nagrody

§25

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

Rozdział V
Majątek i fundusze Klubu

§26

1. Źródłami majątku Klubu są:

1) Składki członkowskie,
2) Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej,
3) Dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty.

§27

1. Majątek Klubu służy wyłącznie działalności statutowej Klubu.
2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności dotyczących spraw majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Klubu, w tym obowiązkowo Prezesa lub Wiceprezesa.
3. Klub odpowiada wyłącznie swoim majątkiem. Członkowie Klubu nie odpowiadają za zobowiązania Klubu własnym majątkiem.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§28

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu, wyboru i odwołania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków tych władz, podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogółu uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Klubu. Walne Zebranie Członków wskazuje także Kluby i Stowarzyszenia mające podobne cele statutowe, na rzecz których przejdzie majątek Klubu po wykonaniu jego zobowiązań.

§29

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.