Regulamin

REGULAMIN  GRAND  PRIX
AMATORSKIEGO  KLUBU  SPORTOWEGO

„ZAGNAŃSK  BIEGA”  W  2016  R.

 1. Rywalizacja Grand Prix, zwana dalej GP, odbędzie się w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. i obejmie Członków AKS „Zagnańsk Biega” z opłaconą składką członkowską.
 2. Do GP zostaną zaliczone wszystkie biegi z dostępnymi wynikami na oficjalnej stronie internetowej organizatora.
 3. Punktacja za biegi:
  • Za każdy ukończony bieg uczestnik GP otrzymuje liczbę punktów równą ilości przebiegniętych kilometrów, niezależnie od czasu i miejsca, np. maraton = 42 pkt, półmaraton = 21 pkt;
  • W przypadku biegu o nierównej liczbie kilometrów, punktacja zaokrąglana jest w dół, w przedziale od 1 do 499 metrów lub w górę, w przedziale od 500 do 999 metrów; np. bieg o długości 12,499 m = 12 pkt, bieg o długości 12,500 m = 13 pkt);
  • Za uczestnictwo w spotkaniu biegowym organizowanym przez AKS „Zagnańsk Biega” uczestnik otrzymuje
   5 pkt.
 4. Uczestnik GP zobowiązany jest do zgłoszenia ukończonego biegu, z podaniem imienia i nazwiska, nazwy biegu, terminu i dystansu, na adres e-mail: biuro@zagnanskbiega.pl. Brak zgłoszenia może skutkować nie naliczeniem należnej punktacji.
 5. Ranking i klasyfikacja GP będzie podawana raz na kwartał na stronie internetowej zagnanskbiega.pl. Klasyfikacja będzie zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz łączną ilość punktów zgromadzonych
  w dotychczasowych biegach i spotkaniach.
 6. Po zakończeniu rywalizacji GP, dla zwycięzcy klasyfikacji generalnej oraz dla 3 uczestników z największą ilością punktów w danej kategorii zostaną przyznane nagrody. Prowadzone będą osobne klasyfikacje w kategorii kobiet oraz mężczyzn. W przypadku uzyskania przez dwóch uczestników jednakowej ilości punktów o wyższej lokacie decydować będą następujące parametry:
  • ilość punktów zdobytych za uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez AKS „Zagnańsk Biega”,
  • ilość startów w zawodach sportowych,
  • jeżeli po rozpatrzeniu powyższych parametrów dalej nie można rozstrzygnąć zwycięzcy, decyzję podejmuje Zarząd Klubu w drodze głosowania.
 7. Rozdanie nagród nastąpi na zebraniu sprawozdawczym za rok 2016.